1. Titularitat del domini

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és d’I.T.A.E., S.COOP.V., amb seu social en Pol. Ind. Las Atalayas. P136-137 N13. Bústia 20.043. 03114 Alacant

2. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions d’ús de la web www.itae.org tenen com a objecte regular la posada a disposició i l’accés de forma gratuïta al públic.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitze la pàgina web present, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagen de fer els canvis adequats amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, l’empresa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consulten assíduament les condicions que es determinen en la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol·licitar informació o, si escau, registrar-se i contractar determinats productes i/o serveis, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i, si escau, de registre i contractació.

3. Prestació del servei

ITAE no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobe lliure de virus ni de qualsevol altre element que puga produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. ITAE farà, sempre que siga possible i que les tasques no siguen de difícil execució, tot el necessari per a restablir les comunicacions i corregir els errors tan aviat tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts.

ITAE no es fa responsable dels perjudicis que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a l’empresa, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a ITAE, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

4. Informació subministrada en la web

En el cas que en algun moment es produïra algun error en la informació publicada en la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguen mostrar, en ocasions, com a informació provisional.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en la web són propietat d’ITAE, que disposa si escau del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen en la web, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació de l’empresa, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

6. Hiperenllaços i/o links

ITAE no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes. Els enllaços facilitats en la web d’ITAE tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web, però en cap cas situa a ITAE en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguen oferir a tercers per mitjà dels enllaços.

Segons l’anterior, ITAE declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es preste en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. En tot cas, l’existència de hiperenllaços a llocs web alienes a ITAE no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’establisca el hiperenllaç, ni l’acceptació per part del centre dels seus continguts, opinions ni serveis.

7. Responsabilitat pels continguts dels hiperenllaços

ITAE no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen deure’s a:

8. Condicions d’ús de la web per als usuaris

L’accés a la pàgina web www.itae.org és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’oferisquen de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals i els advertiments especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o en la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets del centre, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web, així com el seu ús, als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament, durant la utilització de la web www.itae.org l’usuari s’obliga a:

9. Exempció de responsabilitat d’I.T.A.E., S.COOP.V.

El centre en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitador, ni tampoc dels danys que es puguen derivar, ja que ni pot ni deu garantir-les: a) possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat de l’empresa que confonguen la seua personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguen afectar als usuaris de la web d’ITAE; i) falta de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes a l’empresa; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest.

ITAE no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l’ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que puga causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui ho haja efectuat, ja que l’empresa no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

10. Política de privadesa. Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la legislació de desenvolupament vigent, les dades dels usuaris que accedisquen a la web www.itae.org s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’empresa, amb domicili en Pol. Ind. Las Atalayas. P136-137 N13. Bústia 20.043. 03114 Alacant , és responsable, tenint l’arxiu esmentat el caràcter de confidencial, únicament a l’efecte d’enviar-los comunicacions per la seua condició o vinculació a l’empresa.

No obstant açò, els usuaris majors d’edat, i en el cas dels menors, en el seu nom i representació, els seus representants legals, podran exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, enviant una comunicació escrita, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, i en el supòsit de menors d’edat, addicionalment també fotocopia del DNI del menor (si és el cas), al responsable del fitxer, ITAE, en el seu domicili social: Pol. Ind. Las Atalayas. P136-137 N13. Bústia 20.043. 03114 Alacant , expressant de forma concreta el dret que volen exercir i els motius.

ITAE disposa dels coneixements i els mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establida en la normativa actualment vigent aplicable en matèria de protecció de dades.

11. Consultes, suggeriments, queixes o reclamacions

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a ITAE, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determine a cada moment, tals com:

Telèfon: 96 510 60 13
Correu postal: I.T.A.E., S.COOP.V., Pol. Ind. Las Atalayas. P136-137 N13. Bústia 20.043. 03114 Alacant .

12. Cookies

ITAE informa als usuaris que, per a millorar i facilitar la navegació, la web utilitza dispositius d’implantació de ‘cookies’ i emmagatzematge d’IP. La ‘cookie’ és un arxiu que es diposita en l’equip utilitzat per l’usuari, i el seu únic objectiu és simplificar la navegació per la web (aquesta ‘cookie’ no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La ‘cookie’ només pot ser llegida pel centre i per l’usuari, i aquest la pot esborrar accedint a les opcions del navegador.

13. Legislació aplicable i jurisdicció

Les condicions legals presents es regiran per la legislació espanyola i internacional que resulte aplicable.

En el cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposen la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, en el lloc del compliment de l’obligació o en el del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consistisca en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els poguera correspondre, en els Jutjats i Tribunals d’Alacant (Espanya).

Volver